فرزانه، به بیماری‌یی گرفتارشده که در جهان بسیار نادر است.
در پی این بیماری، یک پای فرزانه به‌گونه‌ی عجیب تورم کرده و از کار افتاده‌است.
این بانو در وضعیت بدی روزگار می‌گذراند و به کمک فوری برای درمان نیاز دارد.

 

Direct bank transfer in Europe: 

 

Account Name: Qamar e.V.

IBAN: DE07440100460478720460

Account No. 478720460

BIC: PBNKDEFF

Bank: Postbank Germany.

 

Contact: +49 179 2415420 / Afghanistan : +93 77 722 2178